Przedmiot działalności

Przedmiot działalności spółki

I Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
II Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
III Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
IV Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
V Demontaż wyrobów zużytych PKD 38.31.Z
VI Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z
VII Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z
VIII Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z
IX Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu PKD 08.12.Z
X Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z
XI Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
XII Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77 Z
XIII Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z