Zawieranie umów

Usługi ciągłe dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim jako „Odbiorca odpadów” zawiera umowy z „Wytwarzającym odpady” w zakresie usługi odbierania odpadów o kodzie 200301, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

W celu rozpoczęcia ciągłej współpracy „Wytwarzający odpady” zobowiązany jest wypełnić wniosek o zawarcie umowy na wykonanie usługi odbierania odpadów.

Z chwilą podpisania umowy „Odbierający odpady” zobowiązuje się do:

  1. dostarczenia pojemników będących jego własnością wg ilości i rodzajów określonych w harmonogramie ;
  2. naprawy i wymiany pojemników na swój koszt, gdy zużycie ich nastąpiło w wyniku normalnej eksploatacji lub z winy „Odbiorcy odpadów”;
  3. zapewnienia w ciągłej sprzedaży oznaczonych znakiem firmowym worków na odpady służących do gromadzenia nadmiaru odpadów nie mieszczących się w pojemnikach;
  4. usuwania odpadów z nieruchomości z częstotliwością określoną w harmonogramie z uwzględnieniem zmian spowodowanych dniami ustawowo wolnymi od pracy;

Reklamacje dotyczące niewykonania usługi, nieterminowego bądź nierzetelnego wykonania usługi prosimy zgłaszać „Odbiorcy odpadów” nie później niż w ciągu dwóch dni od ustalonej daty wykonania usługi.

Wszelkie zmiany do zawartej umowy wprowadzane są aneksem po wcześniejszym zgłaszaniu pisemnym.

 

  Obowiązek informacyjny dla klienta w celu realizacji umowy